گروه مترجمین ایران زمین

 
زمینه های ترجمه متن بر اساس میزان تخصصی بودن و پیچیدگی به دو گروه زیر تقسیم شده و تعرفه هر گروه بطور جداگانه محاسبه و در جدول ارائه شده است.
گروه یک: فنی و مهندسی، مدیریت، روانشناسی، علوم انسانی، حسابداری و مالی، اسکریپت فیلم، تاریخ، جغرافیا و ...

گروه دو : پزشکی، اسناد تجاری، بیولوژی، صنایع غذایی، هنر، سیاسی، عمران و شهرسازی، ورزشی، حقوق، فقه، فلسفه

قیمت هر صفحه ( ریال)
گروهتعداد صفحاتزمان تحویلخوب(SUITABLE) خیلی خوب(SUPERIER)عالی(EXCELLENT)
گروه11_9حداکثر 2 روز---4200084000
10_20حداکثر 4 روز---4000080000
21_50حداکثر 8 روز---3850077000
51_100حداکثر 14 روز---3650073000
101_500حداکثر 28 روز---3450069000
501_3000حداکثر 75 روز---3200064000
گروه21_9حداکثر 2 روز---64000120000
10_20حداکثر 4 روز---61000115000
21_50حداکثر 8 روز---59500108000
51_100حداکثر 14 روز---54500100000
101_500حداکثر 28 روز---5200090000
501_3000حداکثر 75 روز---4900080000

در ترجمه فوری زمان نصف و قیمت 1.5 برابر می گردد.
هر 250 کلمه یک صفحه استاندارد منظور می گردد.
به قیمت های فوق 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

کاربران
نام کاربری
رمز عبور
برآورد تقریبی قیمت ترجمه
زمینه :
زبان ترجمه :
تعداد کلمات :
کیفیت ترجمه :

لینک های مفید