مقاله تحقیقی مرور پیشینه

مقاله تحقیقی مرور پیشینه

چکیده

مقاله تحقیقی مرور پیشینه به عنوان بخشی از دوره مطالعه ، به عنوان مرحله کلیدی در فرایند تحقیق مرور پیشینه می تواند تنها خلاصه ساده ای از منابع باشد، اما اغلب دارای الگوی سازمانی است و خلاصه و تلفیق را با هم ترکیب می کند. این مورد  نیاز به مجموعه ای از مهارتها دارد، از جمله یادگیری چگونگی تعریف موضوعات برای بررسی، بدست آوردن مهارتهای تحقیق و بازبینی پیشینه، ایجاد قابلیت تحلیل و تلفیق داده ها و همچنین سازگاری در نوشتن و گزارش، که اغلب در مقیاس زمانی محدودی انجام می شود. هدف از این مقاله، ارائه شیوه ای مرحله به مرحله برای نوشتن مقاله تحقیقی مرور پیشینه برای تسهیل درک دانشجویان و بازبینی کنندگان جدید می باشد.

شیوه مرحله به مرحله

مقدمه

مرور پیشینه بر اطلاعات منتشر شده در زمینه موضوعی خاص بحث می کند و برخی اوقات اطلاعاتی در ییک زمینه موضوعی خاص با دوره زمانی خاص. مرور پیشینه موضوع کامل ، نیاز به انتقاد و مفهوم سازی بالقوه مجدد ، توسعه و تنوع بیشتر مبنای دانش موضوع همزمان با ادامه توسعه آن را بررسی می کند. دومین نوع مرور پیشینه، موضوعات جدید و یا نوظهوری را بررسی می کند که از مفهوم سازی کل نگر و تلفیق پیشینه بهره می برد. چون این موضوعات نسبتا جدید هستند و هنوز تحت بررسی جامع پیشینه قرار نگرفته اند، مرور به احتمال بیشتری منجر به مفهوم سازی ابتدایی یا مقدماتی موضوع ، مانند یک مدل یا چارچوب جدید می شود. دلایل اجرای مرور پیشینه زیاد هستند و شامل شفاف سازی اطلاعات برای ایجاد سیاستها و مراقبت مبتنی بر مدرک ، یک مرحله در فرایند تحقیق و به عنوان بخشی از ارزیابی آکادمیک است. برای بسیاری از دانش آموزان واجد شرایط که با اجرای مرور پیشینه مواجه هستند، این وظیفه به نظر دلهره آور است. سوالاتی که مرتب پرسیده می شود عبارتند از اینکه از کجا شروع کنیم، چگونه موضوع را انتخاب کنیم، و چند مقاله را بررسی کنیم، چه چیزی را در مرور پیشینه درنظر بگیریم ( کرانین و همکاران ۲۰۰۸). یک مرورپیشینه می تواند صرفا یک خلاصه ساده از منابع باشد، اما غلب دارای الگوی سازمانی بوده و خلاصه وتلفیق را با هم ترکیب می کند. یک خلاصه ، روکشی از اطلاعات مهم منبع است، اما تلفیق یک سازمان، یا تغییر سازماندی آن اطلاعات است. ممکن است تفسیر جدیدی از موارد قدیمی باشد و یا ترکیب موارد جدید با تفسیرهای قدیمی. یا ممکن است دنبال کردن رشد ذهنی این زمینه باشد، ا زجمله بحثهای عمده. و با توجه به موقعیت، مرور پیشینه ممکن است منابع را ارزیابی کرده و به خوانندگان در خصوص موارد مرتبط پیشنهادی ارائه کند(writingcenter.unc.edu).

۲- مقاله تحقیقی مرور پیشینه چیست

مرور پیشینه ، بررسی مقالات دانشگاهی ، کتابها و سایر منابع مربوط به موضوع خاص، زمینه ای از تحقیق، یا نظریه است و با این کار ، یک توصیف، خلاصه و یا ارزیابی حیاتی از این کتابها فراهم می کند. مرور پیشینه برای فراهم کردن مرور منابعی طراحی می شود که شما در حین تحقیق یک موضوع خاص بررسی می کنید و برای نشان دادن به خوانندگان که چگونه تحقیق شما با زمینه مطالعه تطبیق دارد (libguides.usc.edu, n.d) .

مرور پیشینه ، توصیف پیشینه (مقاله تحقیقی مرور پیشینه)مربوط به موضوع یا زمینه ای خاص است. این بخش مروری از آنچه گفته شده، چه کسانی نویسندگان اصلی هستند، نظریه ها و فرضیه های غالب کدامند، چه سوالاتی پرسیده شده، و چه شیوه ها و یا روش شناسی هایی مناسب و مفید هستند می باشد. بدین صورت، مرور پیشینه خود یک تحقیق اصلی نیست، بلکه در خصوص سایر یافته ها گزارش می دهد(Emerald Group Publishing, n.d).

گزارشات اصلی استفاده شده در مقاله تحقیقی مرور پیشینه ممکن است شفاهی باشد، اما در اکثریت قریب به اتفاق موارد گزارشات به صورت اسناد مکتوب هستند. انواع پژوهش ممکن اسست تجربی، نظری، تحلیل انتقادی ، یا روش شناسی باشند. ثانیه مرور پیشینه به دنبال تشریح، خلاصه سازی، ارزیابی، شفاف سازی ، ترکیب محتوای گزارشات اصلی است ( کوپر ۱۹۸۸).

مقاله تحقیقی مرور پیشینه یک تحلیل هدفمندف کاملا خلاصه و انتقادیی از تحقیق موجود مرتبط و پیشینه غیر تحقیقی در خصوص موشوع مورد مطالعه است ( هارت ۱۹۹۸، کرانین و همکاران ۲۰۰۸۵ ). هدف آن ارائه بروز پیشینه جاری به خواننده در خصوص موضوع و از مبنایی برای هدف دیگر است، مانند توجیه برای تحقیق اینده در این زمینه . یک مرور پیشینه خوب اطلاعاتی را در خصوص موضوع خاصی برای بسیاری از منابع فراهم می کند. به خوبی نوشته شده و شامل مبانی فردی در صورت امکان می باشد. باید شامل تحقیق شفاف و استراتژی انتخاب باشد ( کارنول و دالی ۲۰۰۱ ) . ساختار بندی خوب برای ارتقای جریان و قابلیت خواندن مرور ضروری است ( کالینگ ۲۰۰۳۹ . مرور پیشینه با مقاله تحقیقی دانشگاهی متفاوت است. تمرکز اصلی مقاله تحقیقی دانشگاهی برای ایجاد استدلال جدید است و مقاله تحقیقی باید شامل مرور پیشینه به عنوان یکی از بخشهای خود باشد. در مقاتله دانشگاهی ، شما از پیشینه به عنوان مبنا و به عنوان پشتیبان برای دیدگاههای جدیدی استفاده می کنید که ارائه می شود. تمرکز مرور پیشینه بر خلاصه سازی و تلفیق استدلالها و ایده های سایرین بدون اضافه کردن چیز جدیید است. اکثریت قریب به اتفاق پیشینه ها به عنوان بخشی ازمقاله تحقیقی اصلی عمل میم کنند که مبانی نظری را برای مطالعه اصلی که موضوع مقاله است فراهم می نمایند. در این ظرفیت ، فینک ( ۲۰۰۵) اهداف مختلفی را برای مرور پیشینه تشریح می کند. مرور پیشینه لنگرگاه بقیه مقاله تحقیقی است. محتوا و کیفیت دانشی که قبلا موجود بوده را تشریح می کند، و به سادگی به خواننده اهمیت کار قبلی را نشان می دهد ( اوکالی و همکاران ۲۰۱۰). به عنوان یک بخش دانشگاهی، مرور نمی تواند صرفا موضوع را برگردداند، بلکه باید در کار از لحاظ شیوه دوگانه تلفیق موارد موجود و ارائه انتقاد پژوهشی نظری عمل کند ( اوکالی و همکاران ۲۰۱۰ ) .

۳- مرور سیستماتیک پیشینه

هدف از مرور سیستماتیک پیشینه فراهم کردن فهرستی تا حدامکان کاملی از همه مطالعات منتشر شده و منتشر نشده مربوط به موضوعی خاص می باشد. این مرور با مرورهای سنتی که به دنبال جمع بندی نتایج تعدادی از مطالعات بوده اند تفاوت دارد ، مرورهای سیستماتیک از معیار شفاف و شدید برای شناسایی ، ارزیابی انتقادی و تلفیق همه پیشینه در خصوص موضوعی خاص استفاده م یکند ( کرانین و همکاران ۲۰۰۸) . هدف اصلی این مقاله فراهم کردن پیشینه جامع برای خواننده جهت درک دانش جاری و برجسته کردن اهمیت تحقیق جدید است. این مرور می تواند از ایده های تحقیقی با شناسایی شکافها یا ناسازگاری ها در بدنه دانش الهام بگیرد، بنابراین به محقق کمک می کند که سوالات تحقیق یا فرضیه را تعیین و یا تعریف کند.

بیکرافت و همکاران ( ۲۰۰۶) ، اعتقاد دارند که یک سوال تحقیقاتی که به خوبی مورد تمرکز واقع شده باشد ، قبل از اجرای مرور پیشینه ضروری است. با این حال به همین صورت می تواند به تصحیح یا تمرکز بر یک سوال تحقیق گسترده کمک کرده و برای انتخاب موضوع و تصحیح آن مفید می باشد. همچنین در ایجاد چارچوبهای نظری و مفهومی مفید می باشد ( کاهلان و همکاران ۲۰۰۷) . پاراهو ( ۲۰۰۶) پیشنهاد می کند که مرور سیستماتیک باید چارچوب زمانی را شرح دهد که در آن پیشینه انتخاب شده است و همچنین شیوه های استفاده شده برای ارزیابی و تلفیق یافته های مطالعه مورد نظر . برای اینکه خواننده قابلیت اطمینان و اعتبار پیشینه را ارزیابی کند ( شکل ۱ ) ، مرور کننده باید معیار دقیق استفاده شده برا ی۱- تدوین سوال تحقیق ۲- تنظیم وجود یا عدم وجود معیار، ۳- انتخاب و ارزیابی پیشینه، ۴- ارزیابی کیفیت پیشینه موجود در مرور ۵- تحلیل ، تلفیق و انتشار یافته ها را ارائه کند.

شکل ۱ – معیار استفاده شده برای مرور سیستماتیک

۱-۴ انتخاب موضوع مرور

وظیفه اول که باید در نوشتن مقاله تحقیقی مرور پیشینه دنبال کرد و اغلب کمی سخت است ، انتخاب موضوع است (Timmins and McCabe, 2005; Cronin, et al, 2008) . اغلب این وظیفه به دلیل فقدان دانش در زمینه محتوا خیلی سخت است . در زیر برخی نکات برای تسهیل انتخاب موضوع شما آورده شده است .

ابتدا، خواندن سطحی کتاب و شناسایی موضوعات گسترده به صورتی که مورد علاقه شما است . دوم خواندن بخش مرتبط با موضوعی که به دنبال آشنایی با زبان آن هستید ( کلید واژه ها) ، بررسی کنندگان اصلی و موضوعات یا مجادلات در این زمینه. سوم دنبال کردن سایر موارد مانند کارشناسان، یا خواندن در خصوص یک موضوع می تواند کمک کند تا بدانید چه زمینه هایی از مطلب مورد علاقه مرور کننده است و ممکن است کمک کند تا مشخص کنیم چه میزان اطلاعات در موضوع موجود است  (Timmins and McCabe,2005) . مرحله بعدی، پس از انتخاب موضوع، رفتن به کتابخانه و گشتن به دنبال مقالات منتشرشده در این زمینه است. از کلید واژه ها برای یافتن تیترهای مقاله جهت موضوعات خاص استفاده کنید، برخی مواقع چکیده ها برای ارجاع خواننده فراهم شده اند. چکیده ها می توانند ابزارهای مفید و کاهش دهنده زمان باشند چون آنها به دنبال جداکردن پیشینه خوب و مرتبط از مقالات جانبی و غیر مرتبط می باشند. کرانین ( ۲۰۰۸) بیان می کند که داشتن پیشینه کافی نیز مهم است ، خصوصا زمانی که مرور منتسب به دانشگاه است. این کارهای دانشگاهی اغلب دارای طول عمر کوتاهی هستند، بنابراین داشتن پیشینه کافی یک عنصر کلیدی از این دیدگاه است که قادر به انجام مرور و ثبت ان در زمان خود باشیم.

مقاله تحقیقی مرور پیشینه ای که بخشی از کار دوره دانشگاهی هستند اغلب دارای محدودیتهای شدید اجرا شده کلمات بوده و پایبندی به ان محدودیتها الزامی می باشد. موضوعاتی که خیلی گسترده هستند منجر به مرورهایی می شوند که یا خیلی طولانی هستند و یا خیلی ظاهری . به عنوان یک اصل، بهتر است که با موضوع کوچک و متمرکز شروع کرده و در صورت نیاز حوزه مرور را همزمان با حرکت خود توسعه دهید. حذف موفق محتوا سخت تر می باشد خصوصا اگر زمان کوتاه باشد.

۲-۴ جستجو و انتخاب مقالات مناسب در نوشتن مقاله تحقیقی مرور پیشینه

مرحله بعدی پس از انتخاب موضوع شناسایی ، شیوه ساختار یافته، اطلاعات مناسب و مرتبط می باشد. یک شیوه سیستماتیک، به احتمال زیاد برای ایجاد مروری درنظر گرفته شده است که در شیوه اطلاع رسانی مفید است  (Hek and Langton, 2000; Cronin et al, 2008) . نیویل و برنارد ( ۲۰۰۶) پیشنهاد می کنند که جامعیت و ارتباط ، چیزهایی هستند که مرور کنندگان باید درنظر گرفته و اضافه کنند و اینکه هر چه موضوع یا سوال مورد جستجو خاص تر باشد، تمرکز بیشتری در نتایج خواهیم داشت ( کرانین ۲۰۰۸) .

نوع مقاتلاتی که برای مرور خوب پیشینه انتخاب می شوند ، ارائه های نظری، مقالات مروری ، مقالات تحقیقی عملی می باشد. انتخاب کار یک محقق ممکن است شیوه ای برای شروع مرور پیشینه باشد. ارائه شما در صورتی بسیار قدرتمند خواهد بد که موقعیتهای نظری و یافته های متداخل در کنار موقعیت یا پیش بینی ارائه شود که در مقاله شما پشتیبانی شده است. شما باید کارهای محققان زیادی را انتخاب کنید که به مبنای دانش در این زمینه اضافه شده اند. در حذف مقالاتی که دارای شیوه های اشتباه هستتند و یا از منطق اشتباه برای پشتیبانی یافته های خود استفاده کرده اند پافشاری کنید.

امروزه ، جستجوهای پیشینه عموما به وسیله رایانه ها و پایگاه های داده الکترونیک انجام می شود. پایگاههای داده رایانه ای ، دسترسی به کمیتهای گسترده ای از اطلاعات را ارائه می کنندف که می توان به سادگی و سریعتر از استفاده تحقیق دستی بازبینی کرد ( یانگر ۲۰۰۴) . پایگاههای داده زیادی وجود دارد که بسیاری از انها به زمینه های خاص اطلاعاتی می پردازند. بنابراین مهم است که بدانیم کدام پایگاههای داده به موضوع مرتبط هستند ( کرانین و همکاران ۲۰۰۸) . مرورهای پیشینه موجود و مرورهای سیستماتیک نیز می توانند منابع مفیدی از داده ها باشنند. آنها م یتوانند یک مرور خوب از تحقیق را ارائه کنند که اجرا شده است، به گونه ای که ارتباط به کار جاری را می توان تعییین کرد ( کرانین و همکاران ۲۰۰۸) . کرانین اعتقاد دارد زمان اجرای تحقیق پیشینه، سوال مهم این است که تعیین کنیم ایا انتشاری که باید درپیشینه شما باشد، نوعی از منبع را تعریف می کند . چهار نوع خاص منبع در جدول ۱ بدست آمده است. در اجرای تحقیق پیشینه دنبال کردن کلید واژه های و شیوه های استفاده شده در تحقیق پیشینه مهم است چون این موارد باید در آینده شناسایی شوند، زمان تشریح چگونگی اجرای تحقیق  (Timmins and McCabe, 2005) .

جدول ۱ – تعریف انواع منبع برای یک مرور

منبع تعریف ها
منبع اصلی اغلب یک گزارش به وسیله محققان اصلی یک مطالعه
منبع ثانویه توصیف یا خلاصه به وسیله شخصی غیر از محقق اصلی مثلا مقاله مروری
مفهومی / نظری مقالات مربوط به توصیف یا تحلیل نظریه ها یا مفاهیم مربوط به این موضوع
روایی/ عقیده دیدگاهها یا عقاید در خصوص موضوعی که تحقیق نشده است، بررسی یا نظری ازلحاظ ماهیت

همیشه استفاده از منابع اصلی در هر جایی که ممکن باشد مطلوب تر است. منابع اصلی در علم اغلب در شکل مقالات منتشر شده در مجلات مشهور هستند. عموماف مجلات به روز تر از کتابها به عنوان منابع اطلاعاتی درنظر گرفته می شوند ( کرانین و همکاران ۲۰۰۸) . منابع ثانویه شامل کتابها و مقالات مروری یا توصیف یا خلاصه به وسیله شخصی غیر از محقق اصلی است. مانند مرور پیشینه شما، منابع ثانویه شامل اطلاعات جدید نیست. نگاهی به منابع ثانویه ، زمانی که یک مرور پیشینه را شروع می کنید اغلب حرکت خوبی است، اما شما هیچگاه صرفا بر منابع ثانویه اتکا نکرده و همیشه منابع اولیه را به عنوان کنترل در خصوص خطاهای احتمالی بررسی کنید.

۳-۴ تحلیل و تلفیق پیشینه

پس از اینکه شما مقالاتی که می خواهید در مرور پیشینه خود استفاده کنید را جمع آوری کردید، شما آماده تحلیل هر کدام از آنها هستید ( آنها را تجزیه کرده و اطلاعات مهم در آن را شناسایی کنید) و آنگاه تلفیق مجموعه مقالات ( ترکیب آنها و شناسایی نتایجی که می توان از مقالات به صورت گروهی گرفت ) .

در ابتدا، پیشنهاد می شود که یک بار مقالاتی را که جمع آـوری شده بخوانید تا حسی از آنچه دارند را بدست اورید. بیشتر مقالات منتشر شده حاوی خلاصه یا چکیده در ابتدای مقاله هستند، که به این فرایند کمک کرده و تصمیم گیری را ساده می کند که ایا ارزش خواندن بیشتر را دارد یا خیر. در این نقطه، ممکن است اجرای طبقه بندی و گروه بندی اولیه مقالات با نوع منبع هم مفید باشد ( کرانین و همکاران ۲۰۰۸) . جدول ۲ در باره استفاده از ماتریس تلفیق برای سازماندهی منابع در مقاله تحقیقی مرور پیشینه شما  می باشد و ترکیب آنها در تفسیر یکتایی که نه تنها به عنوان مبنای مطالعه شما عمل می کند بلکه در بحث در خصوص زمینه شما مشارکت داشته و اعتبار شما را به عنوان یک پژوهشگر ایجاد می کند. شیوه های محدودی از ساختار بندی یک ماتریس وجود دارد ( سالی ۲۰۱۳) . برای مثال، ماتریس تلفیق سازماندهی شده به وسیله مطالعات کلیدی د رخصوص موضوع خاص شما. شش تا دوازده مطالعه را شناسایی کنید که تقریبا به تمرکز مطالعه شما نزدیک بوده و شما به عنوان مبنا برای تحقیق پیشنهادی استفاده خواهید کرد. د راولین ستون در محور عمودی جدول، نویسنده و تاریخ انتشار هر مطالعه را بنویسیند. انگاه ستونهایی را ایجاد کند تا هدف یا سوالات تحقیق که نویسنده ایجاد کرده را شناسایی کنید، شیوه استفاده شده در مطالعه، ویژگیهای نمونه، یافته های عمده مطالعه، ایده های اصلی یا طرحهای بدست آمده از یافته ها، چگونه یافته ها سایر مطالعات را تایید می کنند ( شباهتها) و چگونه یافته ها با مطالعات دیگر تفاوت دارند و یا اطلاعاتی را ارائه می کنند که در مطالعات دیگر وجود ندارد .

نویسنده و تاریخ هدف شیوه نمونه یافته ها شباهتها  مورد خاص
منبع ۱

 

 

 

منبع n

ابزارهای دیگر برای تحلیل و تلفیق ، اجرای طبقه بندی اولیه و گروه بندی مقالات با نوع منبع است . زمانی که مرور اولیه کامل شد لازم است که به مقالات بازگردیم تا مرور سیستماتیک و بیشتری را به محتوا داشته باشیم. توصیه شده است که برخی از انواع ساختار در حین این فرایند سازگار شده اند، مانند آنچه توسط کوهن پیشنهاد شده است. این شیوه ساده، را به نام سیستم  مرور، سوال، خواندن، خلاصه کردن (PQRS9 می شناسند  و نه تنها تمرکز و سازگاری شما را حفظ می کند ، بلکه در نهایت شناسایی ساده و بازبینی موارد را تسهیل می کند خصوصا اگر تعداد زیادی از مقالات مورد بررسی واقع شده باشد ( کرانین و همکاران ۲۰۰۸) . پس از مرحله پیش نمایش، مرورکننده ممکن است با چهار دسته از مقالات کار کند که به نظر مربوط به هدف مرور می باشند ( کرانین و همکاران ۲۰۰۸) . در مرحله سوال، سوالات از هر نشریه پرسیده می شود. در اینجا نویسندگان زیادی استفاده از شاخص گذاری یا سیستم خلاصه کردن را توصیه کرده اند ( یا ترکیبی از هر دو) تا به فرایند کمک شود (Timmins and McCabe, 2005; Cronin et al, 2008) .

با وجود اینکه تغییرات کمی در معیار پیشنهادی در سیستم های شاخص گذاری و خلاصه کردن وجود دارد، عموما آنها مربوط به عنوان مقاله، نویسنده، هدف و شیوه اعمال شده در مطالعه تحقیقی، یافته ها و خروجی ها هستند. همچنتین تفسیر توصیه ها یا تفکرات کلیدی در خصوص پاسخ شما به مقاله پس از اینکه مرور شد مفید می باشد . به منظور ادامه دادن ثبت خوب، توصیه می شود که منبع و مرجع کامل نیز درنظر گرفته شود. این امر می تواند تلاش برای مکانیابی یک ارجاع یا نکته کلیدی را در میان مجموعه ای از مقالات در مرحله بعدی ارتقا دهد ( کرانین و همکاران ۲۰۰۸) . چون این احتمال وجود دارد که همه مقالات منبع اصلی نباشند، شما ممکن است بخواهید سیستم خلاصه خود را برای سازگاری با سایر منابع تطبیق دهید، مانند مرورهای سیستماتیک یا پیشینه غیر تحقیقی. تیتر گذاری احتمالی، از ابزارهای ارزیابی برای انواع مختلف پیشینه می باشد در جدول ۳ اشاره شده است. با وجود اینکه ممکن است کاری پر زحمت باشد، در حالی که سعی در تلاش به سوالات دارید هر مقاله باید خوانده شود. با این حال لازم به ذکر است ، که اگر هر جنبه از ارزیابی شفاف نباشد، ممکن است در ارزیابی ابزارهای مشروح تر یا چک لیستهایی که تحلیل یا انتقاد بیشتر را تسهیل می کند تاثیر داشته باشد ( کرانین و همکاران ۲۰۰۸) .

جدول ۳ خلاصه اطلاعات مورد نیاز در مقاله تحقیقی مرور پیشینه

منابع اصلی منابع ثانوین – مرور پیشینه غیر تحقیقی
عنوان عنوان عنوان
نویسنده و سال نویسنده و سال نویسنده و سال
مجله ( ارجاع کامل) مجله ( ارجاع کامل) مجله ( ارجاع کامل)
هدف از مطالعه هدف / سوال مرور هدف مقاله
مجموعه مرزهای مرور کیفیت
نوع مطالعه تعاریف کلیدی اعتبار
شیوه جمع آوری داده معیار ارزیابی محتوا
یافته های عمده تلفیق مطالعات انسجام
توصیه های خلاصه / جمع بندی توصیه ها
تفکرات / توصیه های کلیدی ، مثلا نقاط ضعیف و قوت تفکرات / توصیه های کلیدی ، مثلا نقاط ضعیف و قوت تفکرات / توصیه های کلیدی ، مثلا نقاط ضعیف و قوت
۴-۴- سازماندهی نوشتن مقاله تحقیقی مرور پیشینه

هدف اصلی در ساختار مقاله تحقیقی مرور پیشینه شما، هدایت خواننده برای درک نیاز به اجرای دقیق شکلی از مرور پیشینه یا مقاله تحقیقی است که شما پیشنهاد کرده و یا انجام داده اید. نکته کلیدی برای مرور پیشینه خوب یا مقاله تحقیقی، قابلیت ارائه یافته ها به شیوه ای است که دانش شما را به شیوه پایدار و شفاف ارائه کند ( کرانین و همکاران ۲۰۰۸). مقدمه و نتیجه گیری برای مرورپیشینه شما باید نشان دهند چگونه پروژه تحقیقی شما به محاوره جاری متصل می شود : شناسایی عبارات و مفاهیم کلیدی و نشان دادن اینکه چگونه تحقیق شما  سوالات شما را در سایر کارها حل کرده و حل نمی کند. همچنین شما می توانید به ساختار خود مرور اشاره کنید، با پیش نمایش در مقدمه، یا مرور در نتیجه گیری، و شما می توانید آنگاه از قبل جهت بخش / فصل بعدی را بدانید.

۱-۴-۴  مقدمه مقاله تحقیقی مرور پیشینه

کرانین و همکاران ( ۲۰۰۸) ، اعتقاد دارد که مقدمه باید شامل هدف مرور و خلاصه بررسی مسئله باشد. مهم است که منابع پیشینه و عبارات تحقیقی کلیدی اشاره شده است. مقدمه نه تنها موضوع اصلی را نشان م یدهد، بلکه همچنین عبارتی را در خصوص وضعیت دانش در این زمینه تحقیق ایجاد خواهد کرد. برخی زمینه های نگرانی در اماده سازی مقدمه عبارتند ا ز: ( الف ) تعریف یا شناسایی موضوع عمومی یا زمینه نگرانی برای فراهم کردن بافتی برای بررسی مجدد پیشینه (ب)  اشاره کردن به روندهای کلی، تداخل در نظریهف روش شناسی ، شواهد و نتایج، شکافها در تحقیق و پژوهش ، برای شناسایی مسئله خاص (ج ) ، ایجاد هدف شما برای بررسی مجدد پیشینه و  نقطه نظر ، بیان معیار استفاده شده برای انتخاب و ارزیابی پیشینه، بیان آنجه وجود دارد و وجود ندارد ( حوزه) ، و پیش بینی سازمان یا توالی مرور .

۲-۴-۴ بدنه اصلی مقاله تحقیقی مرور پیشینه

بدنه اصلی گزارش یافته های پیشینه را بحث کرده و نمایش می دهند. شیوه های زیادی وجود دارد که در آنها این کار را می توان انجام داد ( کرانین و همکاران ۲۰۰۸) . صرفنظر از شیوه ای که در آن بدنه اصلی مرور شکل می گیرد، نکات کلیدی وجود دارد که باید درنظر گرفته شود. اول، مطالعات تحقیق گروهی و سایر پیشینه ها بر اساس تقسیم کننده های مشترک مانند شیوه های کمی و کیفی ، پیشنهادها ، نظریه ها و روش شناسی ها و نتایج می باشند. دوم، خلاصه کردن مطالعات فردی با جزئیات مناسب برای اهمیت مقایسه ای آن در پیشینه و برای ارتباط آن با تحقیق شما . سوم، استفاده از اشکار و جداول برای نشان دادن تلفیق شما از داده اصلی و یا نشان داده داده کلیدی که مستقیما از مقالات اصلی گرفته شده است. برای اینکه خواننده شما از طریق اطلاعات شما به سادگی حرکت کند، در حالی که تصویر بزرگی را در دیدگاه خود دارد، پاراگرافهای بدنه ای خود را به شیوه مشابه ان چیزی مرتب کنید که درباره چگونگی دنبال کردن پیشینه خود بحث کرده اید. چکیده ها ( ایده های اصلی) را از عمومی به خاص مرتب کنید، تصمیم بگیرید کدام منابع باید در کدام مفهوم سهم داشته باشند. آنگاه شما اطلاعات خاص تر را از منابع با استفاده از اشاره درون متنی نشان خواهید داد ، تا در خصوص چکیده ها به صورت مشروح بحث کرده و به زمینه های توافق یا بحث در میان منابع اشاره کنید. پاراگرافهای بدنه ای شما نه تنها باید در خصوص خلاصه سازی منابعی که اشاره کرده اید باشند، بلکه باید رابطه بین آنها را نشان دهند.

۳-۴-۴ نتیجه گیری

نتیجه گیری باید خلاصه ای از یافته های مرور پیشینه را فراهم کند. در خصوص چیزی صحبت کنید که تحلیل شما از موارد شما را به نتیجه گیری در خصوص وضعیت کلی پیشینه رسانده است، چه چیزی فراهم کرده و در کجا دارای نقص است. کرانین و همکاران ( ۲۰۰۸) ، اشاره می کند که مرور بااید با خلاصه فشرده از یافته هایی نتیجه گیری شود که دانش جاری را تشریح کرده و منطقی را برای اجرای تحقیق اتی ارائه می کند. در یک مرور، که بخشی از مطالعه را شکل می دهد، هر شکافی در دانش که شناسایی شود باید به صورت منطقی منجر به هدف پیشنهاد شده مطالعه شود. در برخی موارد، ممکن است امکان استفاده از طرحهای توسعه یافته برای ایجاد چارچوب مفهومی وجود داشته باشد که از مطالعه آگاه می باشد. در همه مرورها، برخی توصیه ها یا پیامدها برای شیوه، تحصیلات و تحقیق باید وارد شوند.

۴-۴-۴ مراجع مقاله تحقیقی مرور پیشینه

مقاله تحقیقی مرور پیشینه باید با فهرست کامل کتاب شناسی از همه کتابها،مقالات مجلات ، گزارشات و سایر رسانه ها همراه باشد، که به ان در کتاب ارجاع شده است. صرفنظر از اینکه مرور بخشی از دوره مطالعه یا برای انتشار باشد، بخش اساسی فرایندی است که همه موارد استفاده شده برای منبع تایید شده اند. یعنی اینکه هر اشاره ای در متن باید در ارجاع آورده شود. حذف ها یا خطاها در ارجاع دهی بسیار مشترک بوده و دانشجویان اغلب نشانه های حیاتی در تخصیص آن را به این دلیل از دست می دهند. یک استراتژی مفید ایجاد یک فایل جداگانه برای ارجاعات است و هر زمان که یک نشریه اشاره می شود ، می توان آن  را به این فهرست بلافاصله اضافه کرد ( کرانین و همکاران)

۵- نتایج

این مقاله راهنمای مشروحی را برای ایجاد مرور سیستماتیک پیشینه ارائه می کند. این راهنما یک شیوه مرحله به مرحله را برای اجرای روش شناسی علمی و سخت مرور سیستماتیک پیشینه ارائه می کند. در حالای که به اندازه کافی عمومی نوشته می شود تا قابل اجرا برای مجموعه گسترده ای از زمینه ها باشد، خصوصا در خصوص مدیریت و علوم اجتماتعی. اینکه این شیوه کمی است یا کیفی نشان خواهد داد که چه زمانی و چگونه اجرا می شود. انواع مختلف مقاله تحقیقی مرور پیشینه ممکن است با توجه به دلایلی برای اجرای مرور و اهداف و مقاصد کلی تحقیق استفاده شود. نوشتن یک مرور پیشینه ، مهارتی است که نیاز به یادگیری دارد. با اجرای آنها، دانشجو یا محققان می توانند در افزایش دانش از طریق شیوه مبتنی بر شواهد شرکت داشته باشند.