ترجمه متن تخصصی و مقاله ISI به زبان فرانسوی - امروزه زبان های محاوره ای مانند زبان فرانسوی نیز همانند زبان انگلیسی جایگاه جهانی را کسب کرده است. انتشار متون ...