ترجمه متن تخصصی و مقاله ISI به زبان فرانسوی

ترجمه متن تخصصی و مقاله ISI به زبان فرانسوی – امروزه زبان های محاوره ای مانند زبان فرانسوی نیز همانند زبان انگلیسی جایگاه جهانی را کسب کرده است. انتشار متون علمی و تخصصی به زبان فرانسوی نیز خصوصا برای محققینی که قصد ادامه فعالیت علمی در کشورهای فرانسه زبان را …