مقالات ISI رشته شیمی

سفارش ترجمه مقاله

لینک دانلود مقاله ISI

عنوان مقاله

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

دانلود مقاله

Density Functional Study for the Polymerization of Ethylene Monomer


◉ مطالعه کاربردی دانسیته برای پلیمریزاسیون مونومر اتیلن با استفاده از یک کاتالیزور نیکل جدید