سفارش ترجمه مقاله

لینک دانلود مقاله ISI

عنوان مقاله

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

دانلود مقاله

Density Functional Study for the Polymerization of Ethylene Monomer


◉ مطالعه کاربردی دانسیته برای پلیمریزاسیون مونومر اتیلن با استفاده از یک کاتالیزور نیکل جدید