مقالات ISI رشته اقتصاد

سفارش ترجمه مقاله

عنوان مقاله

لینک دانلود مقاله ISI

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

A Latent Factor Model of European Exchange Rate Risk Premia


◉ یک مدل عامل پنهان از اجرت ریسک نرخ مبادله ارز اروپایی

دانلود مقاله

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

Influence of Macro Economic Factors, Banking Industry Factor, and Banking Spesific Factors on Banking Profitability in Indonesia: Panel Data Analysis


◉ تاثیر عوامل اقتصاد کلان، فاکتور صنعت بانک داری، و فاکتورهای خاص بانکداری بر روی سودآوری بانکداری در اندونزی: آنالیزهای داده¬ های پانلی

دانلود مقاله

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

Benefits ofRFIDtechnologyforreducinginventoryshrinkage


◉ مزایای فناوری RFID برای کم کردن کاهش موجودی

دانلود مقاله

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

The economic production quantity with rework process in supply chain management


◉ کمیت تولید اقتصادی با فرایند کار مجدد در مدیریت زنجیره تامین

دانلود مقاله

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

Tax compliance in a social setting: The influence of social norms, trust in government, and perceived fairness on taxpayer compliance


◉ تمکین مالیاتی در محیط اجتماعی: تاثیر هنجارهای اجتماعی، اعتماد به دولت و انصاف درک شده بر تمکین مالیات دهندگان

دانلود مقاله

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

A comprehensive framework of social media marketing strategic actions for marketing organizations


◉ تاثیرات تخطی بازاریابی –فروش بر نواوری محصول

دانلود مقاله

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

Benefits ofRFIDtechnologyforreducinginventoryshrinkage


◉ مزایای فناوری RFID برای کم کردن کاهش موجودی

دانلود مقاله

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

Economic order quantity and purchasing price for items with imperfect quality when inspection shifts from buyer to supplier


◉ مقدار سفارش اقتصادی و قیمت خرید برای اقلام هایی با کیفیت ناقص، در زمان تغییرات نظارت از خریدار به تامین کننده

دانلود مقاله