مقالات ISI رشته صنایع

سفارش ترجمه مقاله

لینک دانلود مقاله ISI

عنوان مقاله

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

دانلود مقاله

Statistics of defects in one-dimensional components


◉ آمار عیب و نقص در اجزای یک بعدی