مقالات ISI رشته کامپیوتر و IT

سفارش ترجمه مقاله

لینک دانلود مقاله ISI

عنوان مقاله

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

دانلود مقاله

Data mining and wind power prediction A literature review


◉ داده کاوی و پیش بینی قدرت باد: بررسی مروری

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

دانلود مقاله

QoS-Aware Semantic Web Service Composition for SOAs


◉ ساختار خدمات وب معنایی آگاه به کیفیت خدمات برای معماری های خدمات محور

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

دانلود مقاله

Semantic Web Service Composition


◉ ترکیب خدمات وب معنایی

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

دانلود مقاله

SEMANTICS-BASED WEB SERVICE DISCOVERY AND COMPOSITION


◉ کشف و ترکیب سرویس وب براساس علم معنا شناسی

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

دانلود مقاله

Computer aided detection (CAD): an overview


◉ تشخیص با کمک کامپیوتر (CAD) : بازنگری

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

دانلود مقاله

Computer Aided Lytic Bone Metastasis Detection Using Regular CT Images


◉ تشخیص متاستاز استخوان لایتیک به کمک کامپیوتر با استفاده از تصاویر سی تی

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

دانلود مقاله

Speckle reduction in medical ultrasound images using an unbiasednon-local means method


◉ کاهش لکه در تصاویر اولتراسوند پزشکی با استفاده از روش های غیر محلی بی طرفانه

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

دانلود مقاله

Inventory control in a centralized distribution network using genetic algorithms: A case study


◉ کنترل موجودی ها در یک شبکه توزیع متمرکز با استفاده از الگوریتم ژنتیک: یک مطالعه موردی