مقالات ISI متالورژی

سفارش ترجمه مقاله

لینک دانلود مقاله ISI

عنوان مقاله

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

دانلود مقاله

BEHAVIOUR OF STEEL PLATE SHEAR WALLS WITH BUCKLING-RESTRAINED WEB PANELS


◉ رفتار دیوارهای برشی صفحه فولادی با صفحات شبکه محدود به کمانش

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

دانلود مقاله

Investigationonlasercladdinghigh-hardnessnano-ceramiccoatingassistedbyultrasonicvibrationprocessing


◉ بررسی پوشش نانوسرامیک با سختی زیاد و روکش دهی لیزری به کمک پردازش ارتعاش فراصوت

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

دانلود مقاله

Microstructure and wear behavior of laser cladding VC–Cr7C3 ceramic coating on steel substrate


◉ ریزساختار و رفتار سایشی پوشش سرامیک VC-Cr7C3 با روکش دهی لیزری روی زیرلایه فولادی

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

دانلود مقاله

The effect of TiC/Al2O3 composite ceramic reinforcement on tribological behavior of laser cladding Ni60 alloys coatings


◉ تاثیر تقویت سرامیک کامپوزیت بر روی رفتار تریبولوژیکی پوششهای آلیاژهای Ni60 با پوشش دهی لیزری

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

دانلود مقاله

Surface composites by friction stir processing: A review


◉ کامپوزیت های سطحی با فرآوری اصطکاکی

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

دانلود مقاله

Recent advances in the mechanical durability of superhydrophobic materials


◉ پیشرفت های اخیر در دوام مکانیکی مواد بسیار آب گریز