سفارش ترجمه مقاله

لینک دانلود مقاله ISI

عنوان مقاله

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

دانلود مقاله

Necessary and sufficient condition for additivity in the sense of the Palmgren-Miner rule


◉ شرایط لازم و کافی برای جمع پذیری در مورد قانون پالمگرن-ماینر

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

دانلود مقاله

A comparative method for improving the reliability of brittle components


◉ یک روش مقایسه ای برای بهبود پایایی عناصر شکننده

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

دانلود مقاله

BREAKUP OF THE FIREWALL BETWEEN THE B AND C


◉ فروپاشی دیوار آتشبند میان مدولهای B و C سکوی پایپر آلفا I . تجزیه و تحلیل با محاسبات دستی

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

دانلود مقاله

Is Weibull distribution the correct model for predicting probability of failure initiated by non-interacting flaws?


◉ آیا توزیع ویبول مدل صحیحی برای پیش بینی احتمال شکست ناشی از ترک‌های غیر متعامل است؟

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

دانلود مقاله

Statistics of defects in one-dimensional components


◉ آمار عیب و نقص در اجزای یک بعدی