مقالات ISI رشته مکانیک

سفارش ترجمه مقاله

لینک دانلود مقاله ISI

عنوان مقاله

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

دانلود مقاله

Necessary and sufficient condition for additivity in the sense of the Palmgren-Miner rule


◉ شرایط لازم و کافی برای جمع پذیری در مورد قانون پالمگرن-ماینر

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

دانلود مقاله

A comparative method for improving the reliability of brittle components


◉ یک روش مقایسه ای برای بهبود پایایی عناصر شکننده

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

دانلود مقاله

BREAKUP OF THE FIREWALL BETWEEN THE B AND C


◉ فروپاشی دیوار آتشبند میان مدولهای B و C سکوی پایپر آلفا I . تجزیه و تحلیل با محاسبات دستی

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

دانلود مقاله

Is Weibull distribution the correct model for predicting probability of failure initiated by non-interacting flaws?


◉ آیا توزیع ویبول مدل صحیحی برای پیش بینی احتمال شکست ناشی از ترک‌های غیر متعامل است؟

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

دانلود مقاله

Statistics of defects in one-dimensional components


◉ آمار عیب و نقص در اجزای یک بعدی