مقالات ISI رشته مدیریت و حسابداری

سفارش ترجمه مقاله

لینک دانلود مقاله ISI

عنوان مقاله

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

دانلود مقاله

Towards a Strategy for KnowledgeManagement


◉ بسمت استراتژی برای مدیریت دانش

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

دانلود مقاله

What does "corporate governance" actually mean?


◉ معنی واقعی حاکمیت شرکتی چیست؟

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

دانلود مقاله

One more time – what is marketing?


◉ یک فرصت بیشتر-بازاریابی چیست؟

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

دانلود مقاله

Autonomic Trust Management in Mobile Environments


◉ مدیریت اعتماد خودمختار در تلفن همراه

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

دانلود مقاله

Sales–marketing encroachment effects on innovation


◉ تاثیرات تخطی بازاریابی –فروش بر نواوری محصول

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

دانلود مقاله

A comprehensive framework of social media marketing strategic actions for marketing organizations


◉ چهارچوبی جامع فعالیت های راهبردی بازاریابی رسانه های اجتماعی برای سازمان های بازاریابی

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

دانلود مقاله

Measuring innovation: the use of indicators in developed countries


◉ ارزیابی نوآوری : استفاده از شاخصها در کشورهای توسعه یافته

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

دانلود مقاله

Information Technology in Malaysia: E-service quality and Uptake of Internet banking


◉ فناوری اطلاعات در مالزی: کیفیت خدمات الکترونیک و جذب بانکداری اینترنتی

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

دانلود مقاله

Working capital, cash holding, and profitability of restaurant firms


◉ سرمایه در گردش، نگهداشت وجه نقد و سودآوری شرکت‌های رستورانی