سفارش ترجمه مقاله

لینک دانلود مقاله ISI

عنوان مقاله

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

دانلود مقاله

Haar wavelet method for some nonlinear Volterra integral equations of the first kind


◉ شیوه موجک هار برای برخی فرمولهای غیر خطی انتگرال ولترا نوع اول