مقالات ISI پزشکی

سفارش ترجمه مقاله

لینک دانلود مقاله ISI

عنوان مقاله

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

دانلود مقاله

Algorithms for Reconstruction with Nondiffracting Sources


◉ الگوریتم هایی برای بازسازی با منابع غیر پراشی

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

دانلود مقاله

Development and evaluation of a robust algorithm for computer-assisted detection of sentinel lymph node micrometastases


◉ توسعه و ارزیابی الگوریتمی قوی برای تشخیص میکرومتاستازهای غده لنفاوی به کمک کامپیوتر

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

دانلود مقاله

The evolutionary psychology of hunger


◉ روانشناسی تکاملی گرسنگی