مقالات ISI رشته پتروشیمی

سفارش ترجمه مقاله

لینک دانلود مقاله ISI

عنوان مقاله

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

دانلود مقاله

Adsorption of Petroleum Monoaromatics from Aqueous Solutions Using Granulated Surface Modified Natural Nanozeolites: Systematic Study of Equilibrium Isotherms


◉ جذب ترکیبات مونوآروماتیک نفتی از محلول های آبی با استفاده از نانوزئولیت های طبیعی با سطح دانه بندی شده: مطالعه سیستماتیک ایزوترم های تعادل

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

دانلود مقاله

Experimental and Theoretical Approach to Multicomponent Adsorption of Selected Aromatics on Hydrophobically Modified Zeolite


◉ رویکردهای آزمایشی و نظری به جذب چندجزئی ترکیبات آروماتیک منتخب در زئولیت تغییریافته آبگریز

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

دانلود مقاله

Natural clinoptilolite–zeolite loaded with iron for aromatic hydrocarbons removal from aqueous solutions


◉ زئولیت-کلینوپتیلولیت طبیعی بارگذاری شده با آهن برای جداسازی هیدروکربن های آروماتیک از محلول های آبی

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

دانلود مقاله

Removal of Petroleum Aromatic Hydrocarbons by Surfactant-modified Natural Zeolite: The Effect of Surfactant


◉ جداسازی هیدروکربن های آروماتیک نفت با زئولیت طبیعی اصلاح شده با سورفکتانت: تاثیر سورفکتانت