مقالات ISI رشته روانشناسی

سفارش ترجمه مقاله

لینک دانلود مقاله ISI

عنوان مقاله

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

دانلود مقاله

On the Nature of Self-Monitoring Matters of Assessment,


◉ در مورد خود نظارتگری: مسائل مربوط به ارزشیابی

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

دانلود مقاله

Providing Family-Centered


◉ فراهم سازی پرستاری خانواده - محور دندانپزشکی

دانلود مقاله ISI

سفارش ترجمه این مقاله

دانلود مقاله

Fa-MI-ly: Experiential Techniques to Integrate Motivational Interviewing and Family Counseling


◉ خانواده : شیوه های تجربی برای مصاحبه انگیزشی یکپارچه و مشاوره خانواده